Privacy

Over ons privacybeleid

KleineSchilderijtjes.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens van gebruikers worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van KleineSchilderijtjes.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 6/09/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt beschreven op welke wijze deze gegevens worden bewaard, hoe deze gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten gebruikers van onze dienstverlening hebben met betrekking tot aan KleineSchilderijtjes.nl verstrekte persoonsgegevens. Vragen over dit privacybeleid kunnen gesteld worden aan de contactpersoon voor privacyzaken (zie onderaan dit privacybeleid).

Over de gegevensverwerking

Hieronder staat aangegeven op welke wijze gegevens verwerkt worden, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkel

KleineSchilderijtjes.nl gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Als een gebruiker een bestelling plaatst, zijn naam, emailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, worden met toestemming van de gebruiker persoonlijke gegevens opegslagen, evenals gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van de diensten. Hierdoor kan de website gepersonaliseerd worden en artikelen worden aanbevolen die u mogelijk interessant vindt.
  • Als een gebruiker bij KleineSchilderijtjes.nl een account aanmaakt, worden deze gegevens op een Secure Server bewaard. In het account wordt informatie opgeslagen op zoals naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP adres en aflever- en betaalgegevens, zodat deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw ingevuld hoeven te worden.

Webhosting

KleineSchilderijtjes.nl neemt webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens KleineSchilderijtjes.nl en gebruikt gegevens van gebruikers niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Versio is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

KleineSchilderijtjes.nl verstuurt email nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal naam en e-mailadres van gebruikers nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via KleineSchilderijtjes.nl is verzonden, staat een ‘unsubscribe’ link. Daarmee kan verdere ontvangst van deze nieuwsbrieven voorkomen worden. Persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om dergelijke gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Voor regulier zakelijke emailverkeer maakt KleineSchilderijtjes.nl gebruik van software van Microsoft. Microsoft heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot het postvak van KleineSchilderijtjes.nl en KleineSchilderijtjes.nl behandelt al haar emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in KleineSchilderijtjes.nl wordt Paypal gebruikt. Paypal verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens (zoals bankrekening- of creditcardnummer). Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Paypal bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Voor het laten bezorgen van bestellingen maakt KleineSchilderijtjes.nl gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL gedeeld worden. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL deze gegevens ook aan deze partijen ter beschikking

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

KleineSchilderijtjes.nl gebruikt gegevens van gebruikers uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door de gebruiker verstrekte opdracht. Deze gegevens worden niet gebruikt voor (gerichte) marketing. Als de gebruiker gegevens met KleineSchilderijtjes.nl deelt en deze worden – anders dan op verzoek van de gebruiker – gebruikte om op een later moment contact met de gebruiker op te nemen, wordt hiervoor expliciet toestemming gevraagd. Gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en KleineSchilderijtjes.nl of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door de KleineSchilderijtjes.nl website worden verzameld, worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan KleineSchilderijtjes.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is KleineSchilderijtjes.nl gedwongen gegevens van gebruikers te delen, maar zal zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Gegevens van gebruikers worden bewaard zolang ze klant van KleineSchilderijtjes.nl zijn. Dit betekent dat klantprofielen bewaard worden totdat de gebruiker aangeeft dat hij of zij niet langer van de diensten van KleineSchilderijtjes.nl gebruik wenst te maken. Als dat bij KleineSchilderijtjes.nlwordt aangegeven, wordt dit tevens opgevat als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen facturen met (persoons)gegevens voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaard te blijven. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot klantprofielen en bijbehorende documenten.

Rechten van de gebruiker

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebben gebruikers bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens KleineSchilderijtjes.nl worden verwerkt. Hieronder staat aangegeven welke rechten dit zijn en hoe deze rechten gebruikt kunnen worden. In beginsel stuurt KleineSchilderijtjes.nl om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van gegevens enkel naar bij haar reeds bekende e-mailadressen. In het geval dat een gebruiker de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal KleineSchilderijtjes.nl de gebruiker vragen zich te legitimeren. KleineSchilderijtjes.nl houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek worden geanonimiseerde gegevens geadministreerd. Alle afschriften en kopieën van gegevens worden in de machineleesbare gegevensindeling aangeleverd zoals KleineSchilderijtjes.nl die binnen haar systemen hanteert. Gebruikers hebben te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij het vermoeden dat KleineSchilderijtjes.nl persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

Gebruikers hebben altijd het recht om de gegevens die KleineSchilderijtjes.nl verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op de persoon in kwestie of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Verzoeken met die strekking kunnen gericht worden aan de contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen wordt op het verzoek gereageerd. Als het verzoek wordt ingewilligd stuurt KleineSchilderijtjes.nl een kopie van alle gegevens naar het geregistreerde emailadres, met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder KleineSchilderijtjes.nl deze gegevens heeft opgeslagen.

Rectificatierecht

Gebruikers hebben altijd het recht om de gegevens die KleineSchilderijtjes.nl verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op de persoon in kwestie of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Verzoeken met die strekking kunnen gericht worden aan de contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen wordt op het verzoek gereageerd. Als het verzoek wordt ingewilligd stuurt KleineSchilderijtjes.nl een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast naar het geregistreerde emailadres.

Recht op beperking van de verwerking

Gebruikers hebben altijd het recht om de gegevens die KleineSchilderijtjes.nl verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op de persoon in kwestie of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Verzoeken met die strekking kunnen gericht worden aan de contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen wordt op het verzoek gereageerd. Als het verzoek wordt ingewilligd stuurt KleineSchilderijtjes.nl een bevestiging naar het geregistreerde emailadres dat de gegevens niet langer worden verwerkt tot de beperking door de gebruiker wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid

Gebruikers hebben altijd het recht om de gegevens die KleineSchilderijtjes.nl verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op de persoon in kwestie of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Verzoeken met die strekking kunnen gericht worden aan de contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen wordt op het verzoek gereageerd. Als het verzoek wordt ingewilligd stuurt KleineSchilderijtjes.nl het geregistreerde emailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die KleineSchilderijtjes.nl heeft verwerkt of die in opdracht van KleineSchilderijtjes.nl door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan KleineSchilderijtjes.nl in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Gebruikers hebben in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door of in opdracht van KleineSchilderijtjes.nl. Bij een bezwaar zal KleineSchilderijtjes.nl onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is het bezwaar gegrond dan zal KleineSchilderijtjes.nl afschriften en/of kopieën van gegevens die KleineSchilderijtjes.nl verwerkt of laat verwerken aan gebruiker ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. De gebruiker heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. KleineSchilderijtjes.nl verwerkt gegevens van gebruikers niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als de gebruiker van mening is dat dit wel zo is, kan contact worden opgenomen met de contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Via de website van KleineSchilderijtjes.nl worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. KleineSchilderijtjes.nl gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. KleineSchilderijtjes.nl heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

KleineSchilderijtjes.nl behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina bevindt zich echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop reeds verzamelde gegevens met betrekking gebruikers verwerkt worden, dan brengt KleineSchilderijtjes.nl haar gebruikers daarvan per email op de hoogte.

Contactgegevens
KleineSchilderijtjes.nl
Allert Elemastraat 15
9988 RZ Usquert
Nederland
+31 (0)6 8385 8035
privacy@kleineschilderijtjes.nl

Contactpersoon voor privacyzaken