Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en de Site zoals hieronder gedefinieerd. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat u, de Gebruiker, weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. U kunt dit document downloaden en printen.

1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:

1.1 Account : de persoonlijke sectie op de Site met de door de Gebruiker ingevoerde (persoons)gegevens, die door Gebruiker wordt gecreëerd bij aanmelding voor de Site en die door Gebruiker wordt beheerd.
1.2 Bemiddelingscommissie: na een aankoop door een Koper brengt Kleine Schilderijtjes de Kunstenaar een Bemiddelingscommissie in rekening van 25% van de Koopsom (met een minimum van € 25, zegge vijf en twintig euro) van het Kunstwerk. De Kunstenaar is deze Bemiddelingscommissie aan Kleine Schilderijtjes verschuldigd voor gebruikmaking van de Dienst. Deze Bemiddelingscommissie, te vermeerderen met eventueel verschuldigde BTW en andere (belasting)heffingen, wordt door Kleine Schilderijtjes ingehouden op de uitbetaling van de Koopsom.
1.3 BTW : belasting van toegevoegde waarde in de zin van Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 over het Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen van dergelijke aard .
1.4 Consument : een Gebruiker die een natuurlijk persoon is, en als Koper een Koopovereenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
1.5 Derde Dienstaanbieders : een derde partij, niet verbonden aan Kleine Schilderijtjes, die bepaalde producten, diensten, applicaties of websites aanbiedt via de Site, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, betalingsdiensten of verzenddiensten. Het gebruik van dergelijke producten, diensten, applicaties of websites wordt geregeld door en valt onder de algemene voorwaarden en privacyverklaring van de derde dienstaanbieder.
1.6 Dienst : de diensten die Kleine Schilderijtjes via de Site aanbiedt, welke kenbaar zijn uit, en beschreven zijn op, de Site en in deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder de mogelijkheid voor Kunstenaars om via een online, geautomatiseerde ecommerce site Kunstwerken te verkopen, en de daaraan gerelateerde aanvullende diensten. Voor daaraan gerelateerde aanvullende diensten, zoals betalingsdiensten aangeboden door de Site, kan Kleine Schilderijtjes gebruik maken van derde dienstaanbieders. U kunt op ieder moment worden geïnformeerd over het gebruik van dergelijk derde dienstaanbieders wanneer u gebruik maakt van onze Dienst.
1.7 Gebruiker : iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Account aanmaakt, gebruik maakt van de Dienst of zich begeeft op de Site zonder zich te registreren.
1.8 Informatie : al het materiaal en alle informatie die door Kleine Schilderijtjes op de Site wordt geplaatst, dan wel via de Site toegankelijk wordt gemaakt. Verkoopmateriaal valt hier niet onder.
1.9 Intellectuele Eigendomsrechten : alle rechten van intellectuele eigendom en daaraan verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.10 Kleine Schilderijtjes : de eenmanszaak Kleine Schilderijtjes, kantoorhoudende te Usquert, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 75851342.
1.11 Koopovereenkomst: de impliciet via de Site tot stand gekomen koopovereenkomst tussen de Kunstenaar enerzijds en de Koper anderzijds betreffende een bepaald Kunstwerk.
1.12 Koopsom: het bedrag dat de Koper verschuldigd is aan de Kunstenaar, inclusief BTW en (belasting)heffingen, indien van toepassing, inclusief Bemiddelingscommissie.
1.13 Koper: de Gebruiker die via de Site een Koopovereenkomst sluit met een Kunstenaar.
1.14 Kunstenaar: degene die één of meerdere zelf gemaakte Kunstwerken ten verkoop wil aanbieden op de Site.
1.15 Kunstwerk : één of meer zaken of diensten die door een Kunstenaar via de Dienst ten verkoop worden aangeboden op de Site.
1.16 Site : de digitale omgeving van Kleine Schilderijtjes die is te benaderen via het internet en waar Gebruikers middels de door Kleine Schilderijtjes geïnstalleerde software in staat worden gesteld Kunstwerken af te nemen, zoals bereikbaar via onder meer www.kleineschilderijtjes.nl en andere door of namens Kleine Schilderijtjes geregistreerde domeinen, inclusief alle subdomeinen en subpagina’s daarvan, alsmede de mobiele versies van die websites.
1.17 Verkoopmateriaal : informatie op de Site die van Kunstenaars afkomstig is, en via de Site toegankelijk of openbaar wordt gemaakt, waaronder – maar niet beperkt tot – Kunstwerken, Kunstwerkbeschrijvingen, foto’s, specificaties, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen.

2 Toepasselijkheid en Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst of de Site. Door gebruik te maken van de Dienst, door de Site te bezoeken en/of door deze Gebruiksvoorwaarden bij het aanmaken van een Account te accepteren, gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
2.2 De gebruikte (juridische) termen en begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd onder Nederlandse recht.
2.3 Kleine Schilderijtjes is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen door gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op haar Site te publiceren. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op de Site te vinden. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Gebruikers op significante wijze beïnvloedt, zal Kleine Schilderijtjes de Gebruikers hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de Gebruiker brengen tijdens het gebruik van de Dienst.
2.4 Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, heeft Gebruiker slechts de mogelijkheid de Dienst niet meer te gebruiken, (indien van toepassing) zijn Account te verwijderen en de Site niet meer te bezoeken.

3 Algemeen

3.1 Gebruiker aanvaardt dat de Dienst en de Site alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals Gebruiker die aantreft op het moment van gebruik (“as is” basis). Kleine Schilderijtjes sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst.
3.2 Gebruiker accepteert dat de functionaliteiten van de Dienst en de Site kunnen wijzigen.
3.3 Kleine Schilderijtjes biedt namens Kunstenaars Kunstwerken op de Site aan en Gebruikers nemen deze Kunstwerken rechtstreeks van Kunstenaars af. Kleine Schilderijtjes speelt hierbij uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van een Site en aanvullende diensten.
Kleine Schilderijtjes kan geen controle uitoefenen op of verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Kunstwerken, de bevoegdheid van Kunstenaars om Kunstwerken te verkopen en de bevoegdheid of mogelijkheid van Kopers om Kunstwerken te kopen.
3.4 Gebruiker erkent en aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internet omgeving kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan – maar niet beperkt tot – de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Site, het niet kunnen voldoen van een Koopsom, storingen van of gebreken in de Site of in de onderliggende hardware, netwerkverbindingen of software. Ook kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Site of aan het onderliggende systeem aan (onbeperkte) toegang of het kunnen voldoen van een Koopsom in de weg staan. Kleine Schilderijtjes is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke (technische) onvolkomenheden.
3.5 Onverminderd enige andere bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden, erkent en aanvaardt Gebruiker dat Kunstwerken in eigendom toebehoren aan de Kunstenaar en niet aan Kleine Schilderijtjes. Er komt geen koopovereenkomst tot stand tussen Kleine Schilderijtjes en Koper en Kleine Schilderijtjes brengt het eigendomsrecht niet over van Kunstenaar naar Koper.
3.6 In het kader van de zekerheidsstelling van haar eigen rechten en die van andere Gebruikers, bijv. in geval van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, is Kleine Schilderijtjes te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht, ten opzichte van gelden gerelateerd aan Gebruikers, de uitbetaling van alle gelden van de betreffende Gebruikers op te schorten, enige vordering van Kleine Schilderijtjes te verrekenen en, indien nodig, eventueel aanwezige tegoeden van die Gebruikers te bevriezen. Voor zover het opschorten, verrekenen van vorderingen of het bevriezen van tegoeden is gereguleerd door bindende consumentenwetgeving, dient Kleine Schilderijtjes zich te houden aan dergelijke bindende wetgeving.
3.7 Beperkingen op het gebruik van de Service van Kleine Schilderijtjes zijn mogelijk van toepassing. Kleine Schilderijtjes heeft bijvoorbeeld het recht om uw Account te weigeren en u te beperken om te kopen of verkopen op de Site als u in een bepaald land woont dat niet wordt ondersteund door onze externe betalingsprovider of een land dat commercieel niet aantrekkelijk is voor Kleine Schilderijtjes. Kleine Schilderijtjes heeft ook het recht om haar Service te beperken als er voldoende reden is om aan te nemen dat u in strijd handelt in met onze Gebruiksvoorwaarden. U wordt op de hoogte gebracht van dergelijke beperkingen tijdens het gebruik van onze Service, bijvoorbeeld bij het bestellen of registreren.
3.8 Als Kleine Schilderijtjes beslist om (verdere) beperkingen op te leggen aan bepaalde landen, heeft Kleine Schilderijtjes het recht om Gebruikers uit de landen waar de beperkingen gelden te off-boarden. Uiteraard zullen we deze Gebruikers hierover informeren. Verder heeft Kleine Schilderijtjes het recht om Gebruikers die niet handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te off-boarden. Bij of na het off-boarden van Gebruikers, ongeacht de reden, kan Kleine Schilderijtjes niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van het feit dat de Gebruiker niet in staat is om te verkopen of te kopen op de Site.

4 Aanmelden voor de Site

4.1 Gebruiker kan facultatief een Account aanmaken op de Site. Tijdens de registratie moet Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account.
4.2 Het is niet toegestaan in te loggen met Accounts van anderen of anderen toe te staan in te loggen namens Gebruiker.
4.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn gebruikersnaam en wachtwoord van de Site wordt gemaakt en Gebruiker vrijwaart Kleine Schilderijtjes ter zake van enige schade die voortvloeit uit misbruik of gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Kleine Schilderijtjes mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker.
4.4 Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Kleine Schilderijtjes daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van zijn wachtwoord.
4.5 In beginsel kan iedereen zich aanmelden bij Kleine Schilderijtjes. Indien Gebruiker jonger is dan 18 jaar, heeft hij echter de toestemming nodig van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (voogd of (één van) de ouders). Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren staat Gebruiker er voor in dat hij inderdaad 18 jaar of ouder is of de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het aanmaken van zijn Account.
4.6 Kleine Schilderijtjes behoudt zich het recht voor de registratie- en inlogprocedure, het wachtwoord, de gebruikersnaam of bepaalde Gebruikersinformatie te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van Kleine Schilderijtjes, derden of het functioneren van de Dienst.
4.7 Kleine Schilderijtjes behoudt het recht om Gebruikers het recht voor registratie en deelname aan de Site te ontzeggen en/of eenzijdig te beëindigen.

5 Aanbieden van Kunstwerken

5.1 Om Kunstwerken te kunnen verkopen via de Site dient de Gebruiker de noodzakelijke gegevens en informatie per email te verstrekken.
5.2 Op basis van onder meer het formaat, de aantrekkelijkheid, de kwaliteit en de mogelijke opbrengst van en de verwachte vraag naar het betreffende soort Kunstwerk wordt beoordeeld welke Kunstwerken geschikt zijn om te worden verkocht via de Site. Kunstwerken kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd dan wel in een later stadium van de site worden verwijderd.
5.3 Bij het aanbieden van een Kunstwerk dient Kunstenaar op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie te verstrekken over de Kunstenaar en het aangeboden Kunstwerk. Het betreft in ieder geval – maar daartoe niet beperkt – de volgende materialen en informatie:
(i) Over de Kunstenaar
– (a) naam, adres, woonplaats, telefoon en email adres van de Kunstenaar;
– (b) indien van toepassing, het BTW-nummer van de Kunstenaar;
– (c) het IBAN-nummer van de Kunstenaar;
– (d) een foto waarop duidelijk het gezicht van de Kunstenaar te zien is;
– (e) een tekst (max. 500 woorden) waarmee de Kunstenaar zichzelf voorstelt aan de bezoekers van de Site;
– (f) een verklaring van de Kunstenaar dat hij/zij een professioneel kunstenaar is.
(ii) Per Kunstwerk
– (g) titel van het Kunstwerk;
– (h) omschrijving van het Kunstwerk (max. 200 woorden);
– (i) gebruikte techniek (aquarel, olieverf, acryl, tekening, gemengd, digitaal, of overig);
– (j) de maten (hxb in cm);
– (k) de door een Koper te betalen prijs (incl. BTW); en
– (l) minimaal één duidelijke foto: als het werk een lijst heeft, dan minimaal een foto mét lijst en een foto zónder lijst;
– (m) een verklaring dat het werk exclusief via Kleine Schilderijtjes wordt aangeboden en niet (ook) langs andere verkoopkanalen.
5.4 Kleine Schilderijtjes is jegens andere Gebruikers niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor door de Kunstenaar verstrekte Verkoopgegevens. Kunstenaar aanvaardt dat Kleine Schilderijtjes wijzigingen en aanvullingen kan voorstellen of aanbrengen in de omschrijving van het aangeboden Kunstwerk. Kunstenaar krijgt echter de mogelijkheid de omschrijving te controleren voordat het Kunstwerk online geplaatst wordt, zal van die mogelijkheid gebruik maken, staat er voor in dat het Kunstwerk voldoet aan de omschrijving en vrijwaart Kleine Schilderijtjes tegen enige aanspraak van de Koper in verband met het niet voldoen daaraan.
5.5 De Kunstenaar garandeert dat hij de rechtmatige eigenaar is of is gemachtigd om de Kunstwerken die hij aanbiedt aan te bieden en dat door het aanbieden en verkopen van een Kunstwerk hij niet in overtreding is van eventuele wet- of regelgeving, geen rechten van derden schendt, waaronder rechten uit overeenkomsten en intellectuele eigendomsrechten, zich over het algemeen niet frauduleus of anderszins illegaal en/of frauduleus opstelt tegenover derden of Kleine Schilderijtjes. De Kunstenaar vrijwaart Kleine Schilderijtjes van eventuele vorderingen van de Koper of derden in relatie tot de rechtmatigheid van de verkoop van een Kunstwerk of gerelateerd aan een schending van dit artikel of van eventuele schade of kosten gerelateerd hieraan. De Kunstenaar garandeert ook dat het aanbieden en verkopen van het Kunstwerk een oprechte en echte transactie betreft.
5.6 Tevens garandeert Kunstenaar:
(i) dat hij gerechtigd is aan Kleine Schilderijtjes de rechten te verlenen als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden;
(ii) dat het Verkoopmateriaal dat hij ter beschikking stelt:
– (a) niet misleidend is;
– (b) niet discriminerend is terzake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is, niet oproept tot geweld tegen en/of het lastigvallen van een ander of anderen en, naar de mening van Kleine Schilderijtjes, niet in strijd is met de goede zeden of goede smaak, niet gewelddadig is, niet verwijst naar pornografisch materiaal of pornografische websites en niet het plegen van illegale activiteiten bevordert;
– (c) geen persoonlijke gegevens van anderen bevat;
– (d) niet verwijst naar al dan niet commerciële websites;
– (e) geen negatieve effecten kan hebben op de eer of goede naam van Kleine Schilderijtjes, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders;
(iii) dat Kleine Schilderijtjes niet verplicht zal zijn enige betaling, belasting, heffing of inhouding te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens werk, model, merk of uitvoering is vervat in door de Kunstenaar aangeleverd Verkoopmateriaal, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties.
5.7 Kunstwerken kunnen te allen tijde door Kunstenaar worden teruggetrokken, maar Kunstenaar garandeert de beschikbaarheid van ieder Kunstwerken dat gepubliceerd staat op de Site en zichtbaar is voor andere Gebruikers. Indien een Kunstwerk niettegenstaande het voorgaande na bestelling door een Koper niet meer beschikbaar blijkt te zijn, is Kunstenaar volledig aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
5.8 Tevens garandeert Kunstenaar dat de Kunstwerken exclusief worden aangeboden op de Site en dus niet (meer) langs andere verkoopkanalen zullen worden aangeboden. Kunstenaar zal Kunstwerken verwijderen van andere online of offline locaties, waaronder veilingplatforms, online marktplaatsen en (eigen) (web) winkels.
5.9. Kunstenaar garandeert dat een Kunstwerk pas elders te koop zal worden aangeboden 24 uur nadat het bij Kleine Schilderijtjes is afgemeld. In alle omstandigheden draagt de Kunstenaar er zorg voor dat een op Kleine Schilderijtjes aangeboden Kunstwerk nooit tegelijkertijd ook op andere online of offline locaties te koop zal worden aangeboden.

6 Regels voor Kunstenaars

6.1 Alle Kunstenaars die gebruik maken van de Site worden geacht Bedrijfsmatige Kunstenaars te zijn, die erkennen en aanvaarden dat Consumenten die woonachtig zijn in een land binnen de Europese Economische Ruimte in bepaalde gevallen het recht hebben om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn, de Koopovereenkomst te herroepen. Kunstenaar zal daaraan zijn volledige medewerking verlenen op de door Kleine Schilderijtjes aangegeven wijze.

7 Rechten van Consumenten

7.1 Consumenten hebben een wettelijke waarborg van conformiteit van de Kunstwerken.
7.2 Consumenten die woonachtig zijn in een land binnen de Europese Economische Ruimte die een Kunstwerk bij een Kunstenaar kopen, zijn gerechtigd om voor een periode van 14 dagen (de ‘bedenktijd’) zonder opgave van redenen van de aankoop af te zien, op grond van de wet Kopen op Afstand. De Kunstenaar kan de koper om de reden(en) van de annulering vragen, maar de koper is niet verplicht om daar gehoor aan te geven.
7.3 De in het vorige artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het Kunstwerk heeft ontvangen.
7.4 De Consument is verplicht om gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het Kunstwerk en met de verpakking. De Consument zal het Kunstwerk slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en kenmerken van het Kunstwerk vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Kunstwerk slechts mag hanteren en inspecteren zoals de Consument dat in een winkel zou mogen doen.
7.5 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Kunstwerk die het gevolg is van een manier van omgaan met het Kunstwerk die verder gaat dan is toegestaan onder het vorige artikel.
7.6 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht binnen de wettelijke bedenktijd, meldt de Consument dit binnen de bedenktermijn aan de Kunstenaar indien de gegevens van Kunstenaar op dat moment aan Koper bekend zijn, dan wel indien dat niet het geval is, aan Kleine Schilderijtjes, die de herroeping namens de Kunstenaar zal trachten te effectueren. Ontvangst van de melding zal worden bevestigd. Kleine Schilderijtjes stelt de Kunstenaar van de herroeping op de hoogte.
7.7 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de melding bedoeld in het vorige artikel, zendt de Consument het Kunstwerk terug aan de Kunstenaar.
7.8 De Consument retourneert het Kunstwerk met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door of namens de Kunstenaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.9 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Kunstwerk.
7.10 Zodra de Kunstenaar het Kunstwerk in originele staat heeft ontvangen, is de Kunstenaar verplicht dit per direct via email aan Kleine Schilderijtjes te melden.
7.11 Zodra Kleine Schilderijtjes de email van de Kunstenaar ontvangt waarin hij aangeeft het Kunstwerk in originele staat te hebben ontvangen, dan wel uiterlijk 15 dagen nadat Kleine Schilderijtjes de retourmelding van de klant ontvangen heeft, zal Kleine Schilderijtjes de Koper de volledige Koopsom, inclusief verzendkosten, vergoeden.
7.12 Indien het Kunstwerk beschadigd of anderszins niet in originele staat verkeert, zullen Kunstenaar en Koper gezamenlijk hun geschil moeten oplossen. In dat geval houdt Schilderijtjes de gerelateerde gelden onder haar hoede tot het geschil is opgelost.
7.13 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht binnen de wettelijke bedenktijd liggen bij de Consument.

8 Betaling

8.1 De Bestelling van de Koper is pas definitief nadat de Koper de Koopsom aan Kleine Schilderijen heeft betaald.
8.2 De Koopsom zal door Kleine Schilderijtjes aan de Kunstenaar worden voldaan (na aftrek van de Bemiddelingscommissie) 15 dagen na de op de Track & Trace ontvangstbevestiging aangegeven datum dat de Koper het Kunstwerk heeft ontvangen. Betaling aan de Kunstenaar kan worden opgeschort, in het bijzonder indien de Koper een dispuut heeft gemeld vanwege, bijvoorbeeld, gestelde beschadiging of non-conformiteit van het Kunstwerk.
8.3 Betalingservices op de Site worden verricht door onze betaalprovider Mollie. De betalingservices zijn onderworpen aan de Gebruiksovereenkomst van deze betaalprovider. Door via Kleine Schilderijtjes te kopen of te verkopen, gaan Gebruikers ermee akkoord gebonden te zijn aan de relevante voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

9 Levering en Afname van de Kunstwerken

9.1 Kunstenaar is verantwoordelijk voor het versturen en leveren van het Kunstwerk aan Koper.
9.2 Kunstenaar is verplicht verkochte Kunstwerken binnen drie (3) werkdagen nadat de Kunstenaar van Kleine Schilderijtjes een bevestiging van betaling door de Koper heeft ontvangen, zorgvuldig verpakt aan de Koper toe te zenden. De door Kunstenaar te ontvangen verzendkosten zijn bedoeld als een vergoeding voor porto-, verpakking- en handlingskosten. Kunstenaar is niet gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
9.3 De verzendkosten zijn vastgesteld op basis van de veronderstelling dat Kunstenaar het Kunstwerk vanuit Nederland verzendt. Indien de Kunstenaar het Kunstwerk vanaf een ander adres verstuurt, zal hij de Koper vrijwaren van en schadeloos stellen tegen alle kosten die de koper heeft gemaakt (zoals, maar niet beperkt tot, invoerbelastingen en heffingen) die de Koper niet had gemaakt als het Kunstwerk vanuit Nederland zou zijn verzonden. De Kunstenaar mag alleen aan Kleine Schilderijtjes doorgeven dat het Kunstwerk naar de Koper is verzonden nadat de Kunstenaar daadwerkelijk het Kunstwerk heeft verzonden.
9.4 Alle verkochte Kunstwerken dienen te worden verzonden met Track & Trace. Kleine Schilderijtjes raadt daarnaast sterk aan het Kunstwerk aangetekend en/of verzekerd te verzenden, waarbij eventuele extra kosten voor rekening van de Kunstenaar zijn. De Kunstenaar draagt het risico van beschadiging en/of verlies van de Kunstwerken tijdens verzending.
9.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper kenbaar heeft gemaakt.
9.6 Ondertekening voor ontvangst en/of ontvangstbevestiging van Track & Trace op de plaats van levering zal door Kleine Schilderijtjes als bewijs van ontvangst door de Koper worden aangemerkt. Kunstenaar accepteert dat Kleine Schilderijtjes het recht heeft geen ander bewijs van ontvangst te accepteren. Deze bepaling verleent geen rechten aan de Kunstenaar. Indien het Kunstwerk niet juist aankomt, zijn de Kunstenaar en Koper verplicht om gezamenlijk een onderzoek te starten bij de transportmaatschappij in het geval zij er niet in slagen om onderling tot een oplossing te komen. Een lopend onderzoek doet geen afbreuk aan het recht van Kleine Schilderijtjes om te bepalen of de Koopsom zal worden terugbetaald aan de Koper of zal worden uitbetaald aan de Kunstenaar.
9.7 In het geval de Track & Trace-code laat zien dat een Kunstwerk is afgeleverd, hebben zakelijke Kopers (d.w.z. geen Consumenten) drie (3) dagen na het moment van levering om Kleine Schilderijtjes op de hoogte te stellen van eventuele problemen met betrekking tot het geleverde Kunstwerk. Indien de Koper Kleine Schilderijtjes na een periode van drie (3) dagen op de hoogte stelt, zal Kleine Schilderijtjes de klacht niet beoordelen en zal de Kunstenaar worden uitbetaald.
9.8 Bij een onjuiste, onvolledige of niet tijdige nakoming door Kunstenaar van zijn leveringsverplichting, ook na een deugdelijke ingebrekestelling, is Kunstenaar in verzuim en is Kleine Schilderijtjes gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden namens de Koper. De ingebrekestelling en ontbindingsverklaring kunnen door Kleine Schilderijtjes, zonder enige verplichting, namens de Koper aan de Kunstenaar worden verzonden. Kunstenaar is dan onder meer gehouden de schade van Koper te vergoeden, onverminderd enig ander recht. Kleine Schilderijtjes zal in dat geval de reeds ontvangen Koopsom terug betalen. Kleine Schilderijtjes mag dit bedrag verrekenen met enige nog aan de Kunstenaar uit te betalen Koopsom of van de Kunstenaar te ontvangen Bemiddelingscommissie.
9.9 Indien de consument binnen de bedenktijd van de aankoop afziet, wordt geen Bemiddelingscommissie in rekening gebracht. Echter, ontbinding van de Koopovereenkomst als gevolg van niet-nakoming van de leveringsplicht van de Kunstenaar, ook indien dit binnen de bedenktijd valt (waaronder, maar niet gelimiteerd tot, het niet leveren van het Kunstwerk conform de omschrijving), heeft geen invloed op de verschuldigdheid van de Bemiddelingscommissie door de Kunstenaar. In een dergelijke situatie is de Kunstenaar aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Kleine Schilderijtjes, welke in ieder geval een bedrag zal belopen ter hoogte van de door Kleine Schilderijtjes misgelopen Bemiddelingscommissie.
9.10 De Koper is verplicht tot afname van het geleverde Kunstwerk.
9.11 Indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden wegens niet-nakoming door Koper van zijn afname- en medewerkingsverplichtingen, is Koper aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Kleine Schilderijtjes, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door Kleine Schilderijtjes misgelopen Bemiddelingscommissie. Kleine Schilderijtjes is gerechtigd dit bedrag te verrekenen met een aan Koper te retourneren Koopsom.
9.12 Eventuele klachten en geschillen tussen Kunstenaar en Koper dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Kleine Schilderijtjes. Hoewel Koper en Kunstenaar geschillen in principe onderling dienen op te lossen, zal Kleine Schilderijtjes zich, waar nodig, redelijkerwijs inspannen om te bemiddelen tussen Kunstenaar en Koper. Indien Kunstenaar en Koper niet tot een oplossing komen en Kleine Schilderijtjes de Koopsom nog onder zich heeft, accepteren Kunstenaar en Koper hierbij dat Kleine Schilderijtjes het laatste woord heeft en mag beslissen of de Koopsom wordt geretourneerd aan de Koper of wordt doorbetaald aan de Kunstenaar. Kleine Schilderijtjes zal daardoor niet aansprakelijk worden enige schadevergoeding of compensatie te betalen aan Koper of Kunstenaar. Kleine Schilderijtjes is geen partij bij enig geschil.

10 Gebruik van de Dienst

10.1 Elk gebruik van de Dienst komt voor risico, rekening en verantwoording van de Gebruiker.
10.2 Gebruiker is bij het gebruik van de Dienst verplicht alle toepasselijke nationale, Europese en internationale regelgeving na te leven met betrekking tot – onder meer, maar niet beperkt tot – zijn activiteiten inzake het kopen van Kunstwerken via de Site.
10.3 Gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van de Dienst:
(i) De Site en het betaalproces van Kleine Schilderijtjes niet zal omzeilen of manipuleren, zoals door rechtstreeks contact op te nemen met de Kunstenaar of andere derden om een koopovereenkomst te sluiten buiten Kleine Schilderijtjes om. Bij overtreding van deze bepaling zijn alle betrokken Gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Kleine Schilderijtjes, welke in ieder geval een bedrag zal belopen ter hoogte van de door Kleine Schilderijtjes misgelopen Bemiddelingscommissie indien het Kustwerk is verkocht;
(ii) Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, of andere software of technische hulpmiddelen zal gebruiken die schade kunnen toebrengen aan de Dienst of de Site, dan wel de Dienst of de Site ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen;
(iii) Geen handelingen zal verrichten die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst kunnen belemmeren;
(iv) Geen applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren en/of delen van de Dienst kopiëren.
10.4 Gebruiker is aan Kleine Schilderijtjes een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- (één duizend euro) voor elke overtreding van enig artikel met betrekking tot het gebruik van de Dienst en voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat zo een overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Kleine Schilderijtjes om haar daadwerkelijke schade te verhalen.
10.5 Alle technische middelen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, hardware en een internetaansluiting, alsook de kosten voor het gebruik daarvan, komen geheel voor rekening van Gebruiker.

11 Verkoopmateriaal

11.1 Kunstenaar behoudt alle Intellectuele Eigendomsrechten op zijn Verkoopmateriaal, maar verleent Kleine Schilderijtjes hierbij een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende en niet-opzegbare licentie om zijn Verkoopmateriaal openbaar te maken en/of te verveelvoudigen voor alle doeleinden die Kleine Schilderijtjes noodzakelijk acht, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – promotionele doeleinden. Deze licentie eindigt niet op het moment dat Kunstenaar of Kleine Schilderijtjes het gebruik van de Dienst staakt.
11.2 Kunstenaar geeft Kleine Schilderijtjes onder voornoemde licentie onder meer, zonder uitsluiting,
(i) het recht zijn Verkoopmateriaal (automatisch) te (laten) vertalen,
(ii) het recht zijn Verkoopmateriaal af te laten drukken en/of te gebruiken in (sociale) media en
(iii) het recht zijn Verkoopmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden.
11.3 Kunstenaar doet hierbij, voor zover van toepassing en voor zover mogelijk, afstand van zijn morele rechten op Verkoopmateriaal.
11.4 Kunstenaar begrijpt en accepteert dat hij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor Verkoopmateriaal dat Kleine Schilderijtjes na aanmelding en op verzoek van de Kunstenaar op de Site plaatst of met behulp van de Dienst toegankelijk maakt.
11.5 Kunstenaar begrijpt en accepteert dat Kleine Schilderijtjes niet verplicht is om Verkoopmateriaal van andere Kunstenaars te controleren. Kleine Schilderijtjes heeft geen enkele kennis van de inhoud van enig Verkoopmateriaal en is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.
11.6 Indien Kunstenaar van mening is dat bepaald Verkoopmateriaal onrechtmatig is, dan kan Kunstenaar dat melden aan Kleine Schilderijtjes. Kunstenaar kan hier meer informatie vinden over hoe hij een melding kan indienen.
11.7 Kleine Schilderijtjes behoudt zich het recht voor Verkoopmateriaal van de Site te verwijderen, in te korten of anderszins aan te passen indien zij daartoe reden ziet, zonder dat zij daardoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteert voor de inhoud daarvan, zonder daardoor aansprakelijk te worden voor enige schade en zonder gehouden te zijn enige compensatie te betalen. Dit Artikel laat andere rechten en rechtsmiddelen van Kleine Schilderijtjes onverlet en Kleine Schilderijtjes behoudt zich het recht voor om verdere (rechts)maatregelen te treffen, waaronder – zonder daartoe beperkt te zijn – het verstrekken van Gebruiker’s persoonsgegevens aan derden.

12 Beschikbaarheid en onderbreking van de Dienst

12.1 Kleine Schilderijtjes garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Dienst en/of de Site te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Kleine Schilderijtjes is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst en/of de Site.
12.2 Kleine Schilderijtjes is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele, technische, commerciële of andere wijzigingen en/of verbeteringen in de Dienst en/of de Site aan te brengen, de Dienst en/of de Site (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van redelijkerwijs benodigd onderhoud aan de Dienst en/of de Site.

13 Intellectuele Eigendomsrechten

13.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Site, de Dienst, de Informatie, en de databank, waaronder – maar niet beperkt tot – de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Kleine Schilderijtjes of haar licentiegevers.
13.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Kleine Schilderijtjes aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-)licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Dienst te gebruiken en de Informatie te bekijken op de wijze en in het format zoals deze via de Dienst ter beschikking worden gesteld.
13.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Dienst, de Site, Verkoopmateriaal dat niet van Gebruiker afkomstig is en/of Informatie en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Kleine Schilderijtjes of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
13.4 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder dwingend recht of onder deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel op verzoek of met toestemming van Kleine Schilderijtjes, is het Gebruiker niet toegestaan de Dienst, de Site en/of de bron- dan wel objectcode(s) daarvan te decompileren of reverse engineeren.
13.5 Kleine Schilderijtjes kan technologische maatregelen nemen ter bescherming van de Site of de Dienst en/of afzonderlijke delen daarvan. Gebruiker mag deze technische beschermingsmaatregelen niet verwijderen of omzeilen dan wel daartoe middelen aanbieden.
13.6 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
13.7 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Kleine Schilderijtjes, Gebruikers en/of derden, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords zoektermen (keywords) die lijken op, of identiek zijn aan, enig teken waarop Kleine Schilderijtjes en/of de Gebruikers Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden.

14 Databank

14.1 De verzameling van (persoons)gegevens van Gebruikers, waaronder Verkoopmateriaal en Informatie, die door Kleine Schilderijtjes wordt verzameld en weergegeven op de Site, is een juridisch beschermde databank. Kleine Schilderijtjes is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor
(i) het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank en
(ii) het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Kleine Schilderijtjes.
14.2 Gebruiker mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden.

15 Melding van vermeend onrechtmatig materiaal

15.1 Kleine Schilderijtjes is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het onrechtmatige gebruik van de Site of de Dienst. Kleine Schilderijtjes is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig Verkoopmateriaal te verwijderen.
15.2 De aanwezigheid op de Site of de toegankelijkheid via de Site en/of de Dienst van vermeend onrechtmatig Verkoopmateriaal of een vermeende onrechtmatige activiteit kan via het Contactformulier op de Site aan Kleine Schilderijtjes worden gemeld.
15.3 Kleine Schilderijtjes behoudt zich het recht om niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering of verwijdering van Gebruiksmateriaal of stopzetting van een activiteit over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit niet van haar eist. In dat kader kan Kleine Schilderijtjes bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter, welke uitspraak aantoont dat het betreffende Verkoopmateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is.
15.4 Voorafgaand aan het verwijderen van eventueel onrechtmatig Verkoopmateriaal, kan Kleine Schilderijtjes de meldende partij vragen extra informatie te verstrekken die aantoont dat de meldende partij inderdaad rechthebbende is. Kleine Schilderijtjes kan de meldende partij ook vragen om een getekende kopie van een verklaring van schadeloosstelling voor Kleine Schilderijtjes.
15.5 Kleine Schilderijtjes zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen Gebruiker en enige derde die een melding doet.
15.6 Indien Gebruiker een melding doet, vrijwaart Gebruiker Kleine Schilderijtjes en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van Verkoopmateriaal of de stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade die Kleine Schilderijtjes lijdt, nog zal kunnen lijden of de kosten die Kleine Schilderijtjes dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.
15.7 Kleine Schilderijtjes respecteert en beschermt de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

16 Privacy

16.1 Tijdens het aanmaken van een Account en gedurende het gebruikmaken van de Dienst, zal Gebruiker persoonsgegevens aan Kleine Schilderijtjes verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Kleine Schilderijtjes Privacy Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
16.2 In overeenstemming met het Privacybeleid van Kleine Schilderijtjes kan Kleine Schilderijtjes Kunstenaars bepaalde persoonsgegevens van Kopers en vice versa verstrekken. De Gebruiker die persoonsgegevens van een andere Gebruiker ontvangt, garandeert om dergelijke gegevens alleen te verwerken voor de uitvoering van zijn verplichtingen of om enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van of voortvloeiend uit de Koopovereenkomst na te streven. Zonder toestemming van de betreffende Gebruiker mogen persoonsgegevens niet op een commerciële manier worden gebruikt, bijvoorbeeld door ongevraagde berichten te verzenden of hem hiervoor te benaderen.
16.3 Zowel Kleine Schilderijtjes als de Gebruiker die persoonsgegevens ontvangt, worden beschouwd als afzonderlijke en onafhankelijke gegevensbeheerders van de persoonsgegevens van de Gebruiker onder de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming. De Gebruiker die persoonsgegevens van een andere gebruiker ontvangt, verwerkt dergelijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke (gegevensbescherming) wetten en regelgeving.
16.4 Kleine Schilderijtjes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de persoonsgegevens van een Gebruiker die wordt verstrekt aan een andere Gebruiker.
16.5 De Gebruiker is aansprakelijk jegens Kleine Schilderijtjes voor, en vergoedt Kleine Schilderijtjes volledig in het geval van, alle schade en kosten die Kleine Schilderijtjes lijdt of oploopt als gevolg van een inbreuk op dit Artikel door de Gebruiker.

17 Aansprakelijkheid

17.1 Kleine Schilderijtjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Site en/of de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
17.2 Kleine Schilderijtjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de diensten, producten, applicaties of websites die beschikbaar zijn gesteld door een Derde Dienstaanbieder, zoals verzend- of betaaldiensten en/of eventuele geschillen tussen een Gebruiker en een Derde Dienstaanbieder. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid van desbetreffende Derde Dienstaanbieders te lezen alvorens gebruik te maken van de dienst.
17.3 Kleine Schilderijtjes kan onder andere nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade geleden als gevolg van het als Koper dan wel als Kunstenaar sluiten van een Koopovereenkomst, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ontstaan doordat Gebruiker ongunstige overeenkomsten heeft gesloten.
17.4 De enige actie die Gebruiker kan ondernemen indien hij meent dat hij schade heeft geleden, is het gebruik van de Dienst te staken en (indien van toepassing) zijn Account te verwijderen, dit onder toepasselijkheid van de Artikelen met betrekking tot Duur en beëindiging van de Dienst.
17.5 Voor zover Kleine Schilderijtjes ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Kleine Schilderijtjes toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
17.6 Indien en voor zover Kleine Schilderijtjes aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de door Kleine Schilderijtjes van de betreffende Gebruiker ontvangen Bemiddelingscommissies met betrekking tot de handeling die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid.
17.7 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van Kleine Schilderijtjes voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kleine Schilderijtjes zelf en/of het bestuur van Kleine Schilderijtjes uit te sluiten.
17.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kleine Schilderijtjes meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Kleine Schilderijtjes vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
17.9 Dit Artikel strekt zich ook uit over alle aan Kleine Schilderijtjes gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.

18 Garanties en vrijwaringen

18.1 Gebruiker is jegens Kleine Schilderijtjes aansprakelijk voor, en vrijwaart Kleine Schilderijtjes volledig van, alle schade en kosten die Kleine Schilderijtjes lijdt of maakt ten gevolge van
(i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker;
(ii) enig handelen van Gebruiker bij het gebruik van de Dienst. of
(iii) een onrechtmatige daad.
Alle door Kleine Schilderijtjes gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken zullen door Gebruiker worden vergoed.
18.2 Kunstenaar garandeert dat het Gebruiksmateriaal dat hij Kleine Schilderijtjes verzocht heeft via de Dienst te delen onbezwaard is en dat daarop geen Intellectuele Eigendomsrechten van anderen rusten, alsmede dat het Verkoopmateriaal geen inbreuk maakt op of in strijd is met enig recht van derden en dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.
18.3 Kunstenaar vrijwaart Kleine Schilderijtjes voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, rente, belastingen, heffingen en/of inhoudingen verband houdende met of voortvloeiend uit zijn Verkoopmateriaal, zijn gebruik van de Site, de Dienst, en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige rechten van derden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Intellectuele Eigendomsrechten.
18.4 De vrijwaringsverplichtingen in dit Artikel gelden ook ten behoeve van alle aan Kleine Schilderijtjes gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.

19 Duur en beëindiging

19.1 Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment zijn gebruik van de Dienst te stoppen en (indien van toepassing) zijn Account te verwijderen.
19.2 Indien Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, is Kleine Schilderijtjes gerechtigd, in aanvulling op eventuele andere (rechts)middelen die Kleine Schilderijtjes ten dienste staan, de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, zijn Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen of te weigeren de Dienst aan Gebruiker te verlenen. Kleine Schilderijtjes zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Gebruiker.

20 Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op de Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Dienst en de Site, op enige geschillen die daaruit voortvloeien, alsmede op alle Koopovereenkomsten tussen Kunstenaars en Kopers, is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders bepaald in of krachtens dwingendrechtelijke wetgeving.
20.2 Gebruikers erkennen dat regels van internationaal privaatrecht mogelijk tot gevolg hebben dat (eveneens) ander recht dan Nederlands recht van toepassing is op transacties met andere Gebruikers, met name op transacties met Consumenten.
20.3 Alle geschillen die tussen Gebruiker en Kleine Schilderijtjes ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Groningen, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. Ten aanzien van Consumenten geldt dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Groningen, tenzij de Consument zich binnen een maand nadat Kleine Schilderijtjes op deze bepaling schriftelijk een beroep heeft gedaan, kiest voor de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn.
20.4 In onderling overleg kan ook besloten worden dat een Consument een geschil met Kleine Schilderijtjes of met een andere Gebruiker, voorlegt aan een instantie voor buitengerechtelijke geschilbeslechting. Zulk overleg zal door Kleine Schilderijtjes te goeder trouw worden gevoerd, maar zij kan nimmer verplicht worden zich te onderwerpen aan dergelijke procedures.
20.5 Kleine Schilderijtjes mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en (indien van toepassing) zijn Account verwijderen, dit onder toepasselijkheid van de Artikelen met betrekking tot Duur en beëindiging van de Dienst.
20.6 Indien enige bepaling(en) in deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig is of om andere reden ongeldig, dan blijven Gebruiker en Kleine Schilderijtjes aan het overblijvende gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden gebonden. Kleine Schilderijtjes zal het nietige en/of ongeldige gedeelte (voor wat betreft de specifieke Gebruiker dan wel specifieke situatie) vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

21 Contact

21.1 Voor vragen over de Dienst, de Site of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact opnemen met Kleine Schilderijtjes via (de gegevens zoals vermeld op) het Contactformulier.